SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Hälsocertifierad förening

Tölö gymnastikförening har som ambition att vara certifierad enligt Kungsbacka kommuns Idrotts- och hälsocertifiering.


Certifieringen är en kvalitetsmärkning och visar vad man som ledare, aktiv och förälder kan kräva och förvänta sig av Tölö GF.

Föreningens verksamhet bygger på ideell verksamhet med fokus på gemenskap, kamratskap och social fostran.

Certifieringsarbetet är årligt återkommande och fokuserar på tre prioriterade områden.

Tölö GF kommer varje år att ha genomgång av föreningens certifieringsmål avseende policy till ledare, aktiva gymnaster och vid föräldramöte.

Alla beslut i styrelser och kommittéer skall fattas med beaktande av policys i detta dokument.

Detta för att föreningen skall lära sig att leva efter dessa kriterier, men också för att det krävs att vi hela tiden håller dokumenten levande så att de fungerar i den verksamhet vi bedriver.

Vi vill använda policyn så att den ger alla som deltar i vår förening en kamratlig och trygg social gemenskap.Certifieringsmål 1 – utveckla drogförebyggande arbete


1. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Alla i Tölö GF har ett ansvar att arbeta drogförebyggande för att höja debutåldern för alkohol samt förebygga bruk av tobak, narkotika, övriga droger, otillåtna läkemedel, sniffning, dopingmedel och icke tillåtna kosttillskott under träning, tävling, resor, läger eller annan föreningsverksamhet. Som barn och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och vara en förebild för våra ungdomar.

Syftet med vårt drogförebyggande arbete är att lyfta och medvetandegöra rollen som förebild för våra ledare/tränare/föräldrar och aktiva. Dessutom att gemensamt vara uppmärksamma på att upptäcka signaler i god tid om policyn ej följs.

Se föreningens Policy och handlingsplan för Droger/Alkohol, Bilaga 1


1.1 Tobak och Alkohol

Området tobak innefattar både snusning och rökning.

Enligt svensk lag är det åldersgräns 18 år för att köpa tobaksvaror.

Enligt svensk lag är det åldersgräns 18 år för att köpa alkohol och förtära sådana drycker på restaurang. För att köpa på systembolaget är åldersgränsen 20 år.

Tölö GF följer åldersgränserna enligt svensk lag avseende bruk av tobak och alkohol.


1.2 Narkotika och dopingpreparat

All förbrukning och hantering av narkotiska preparat är förbjudet enligt svensk lag. All form av doping är förbjudet enligt idrottens regler, dessutom är hantering av vissa dopningspreparat förbjudna enligt svensk lag, i Tölö GF gäller nolltolerans för alla våra medlemmar att använda narkotika, otillåtna läkemedel, sniffa eller dopingpreparat.


1.3 Läkemedel

Tölö GF kan dela ut parcetamol/ibuprofen i undantagsfall mot tex.  huvudvärk, och då kollar  vi även att det inte finns någon allergi eller astma. Sen meddelar ledaren förälder efteråt. Tölö GF ledare informeras om var information om vad som gäller med läkemedel och dopningsklassade läkemedel finns, på Riksidrottsförbundets sida. http://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor


1.4 Kosttillskott

Tölö GF avråder att använda kosttillskott då de kan innehålla dopningspreparat.

En sund och väl balanserad kost är en förutsättning för optimal träning och hälsa.

 

 

Certifieringsmål 2 – Värdegrund


Se föreningens Policy och handlingsplan för Värdegrundsarbete, Bilaga 2

Syftet med vårt värdegrundsarbete är att medvetandegöra rollen som förebild för våra ledare/tränare/föräldrar och aktiva. Dessutom att gemensamt vara uppmärksamma på att upptäcka signaler i god tid om policyn ej följs.

Våra ledare har ett stort ansvar genom hur de själva agerar eftersom de påverkar utövarna på olika sätt. Att stödja och utmana på rätt sätt utifrån utövarens synvinkel kan vara en komplicerad balansgång. Frågor av medicinsk och psykologisk karaktär kan förekomma, det kan handla om klimat och kultur mellan ledare och de aktiva i träningshallen, om kroppsuppfattning, näringsfrågor, relationer mellan grupper etc.

 

Tölö GF följer Gymnastikförbundets riktlinjer, Uppförandekoden, och därmed Barnkonventionen. Den säger att ”All träning ska ske på barns villkor”.

 

Uppförandekoden utgår från tre nyckelfaktorer:

 

1. Barnrättsperspektivet 

All verksamhet ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och ska följa FN:s barnkonvention. Det innebär att med respekt för barnets åsikter alltid har barnets bästa – det vill säga dess välmående, hälsa och positiva utveckling – för ögonen. Det innebär att ledare på alla nivåer ska sätta barnen/ungdomarna i fokus och analysera vilka konsekvenser ett beslut får för utövaren eller en grupp.

 

2. Utövare med stark inre drivkraft

En grundläggande teori är att motivation har en helt avgörande betydelse för möjligheten att över tid utveckla kompetenser och färdigheter. Forskningen visar också att den mest framgångsrika typen av motivation är den som kommer inifrån individen själv. Den inre drivkraften gör att de bla håller på längre med sin idrott, upplever mer glädje med sin idrott, arbetar bättre tillsammans och har mycket mer roligt.

 

3. Att nå sin fulla potential får ta tid

Det finns inga genvägar till att nå sin fulla potential. Beslut som för stort fokus på kortsiktiga resultat både i träning och tävling och tidig ensidig träning kommer att undergräva den långsiktiga utvecklingen. Detta leder i förlängningen till att många slutar med sin idrott i förtid. Genom att respektera den långsiktiga processen och ha tålamod kommer vi att behålla så många utövare så länge som möjligt där de får en möjlighet att nå sin fulla potential utifrån förmåga och ambition.

 

2.1 Nolltolerans för psykiskt och fysiskt våld

Samhället ställer höga krav när det gäller barns och ungas rättigheter. Barnkonventionen har utvecklat lagar och förordningar som både skyddar och lyfter fram de unga.         

Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt.

Det vi inte accepterar på en arbetsplats för vuxna, ska vi inte heller acceptera att barn utsätts för på fritiden. Ett led i detta arbete är att Tölö GF har en policy för nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld.

Exempel på psykiskt våld är kränkningar med förnedrande och förolämpande ord, grovt språk, könsord, svordomar, mobbning, rasistiska uttryck, obscena gester och sexuella trakasserier.

Vi betonar också hur viktigt det är att man inte använder sig av nedsättande ord till varandra oavsett roll i föreningen.

Exempel på fysiskt våld är kroppsligt våld tex knuffar, sparkar, slag, dra i håret, nypa varandra samt sexuella övergrepp.

Att förebygga och motverka sexuella trakasserier se riktlinjer på Riksidrottsförbundets sida. http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/policies/policy-och-handlingsplan-mot-sexuella-trakasserier.pdf?w=900&h=900

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon mot dess vilja. Den utsattes berättelse och upplevelse är avgörande, inte förövarens motiv. Sexuella övergrepp är helt oförenligt med idrottsrörelsens värderingar och svensk lagstiftning.


2.2 Ökad jämställdhet och mångfald

Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning Hbtq samt fysiska och psykiska förutsättningar ska få vara med i Tölö GFs verksamhet och bli likvärdigt bemötta. Alla ska få samma uppmärksamhet i föreningen.


2.2.1 Jämställdhet

Alla inom Tölö GF skall ges samma möjligheter att utvecklas som aktiva, ledare, tränare, anställda och förtroendevalda.

Tölö GF skall sträva efter att ha en jämn könsfördelning i styrelserna och kommittéer.

Tölö GF vill vara en förening där flickor, pojkar, kvinnor och män

* har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

* delar inflytande och ansvar

* ges lika möjligheter att utöva idrott

* värderas lika i sin idrottsutövning och prioriteras på ett likvärdigt sätt

Valberedningen skall i sitt arbete sträva efter att nå könsjämvikt i styrelsen och kommittéer.

 

2.2.2 Mångfald

Med mångfald avses en blandning av människor med olika kunskaper, färdigheter, erfarenheter, bakgrunder och personligheter. Arbetet med mångfald handlar om att ta tillvara den kreativitet och det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter.

Tölö GF vill vara en förening där man

* tar vara på den styrka och kompetens som finns i mångfalden

* tycker att alla människor är lika mycket värda

* inte hindrar individen att använda sina kunskaper genom förutfattade meningar

Vi vill forma verksamheten så att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Alla aktiva ska ha tillgång till tränare, ledare som har kunskap och kompetens om jämställdhet och mångfald.

Föreningen vill aktivt arbeta för ökad integration genom att ta tillvara den mångfald som finns inom och kring vår verksamhet och därmed skapa ökad delaktighet.


2.3 Ökad demokrati och delaktighet

Tölö GF föreningsverksamhet är uppbyggd på ideell bas och arbetar för gemenskap, laganda och att alla är lika mycket värda.

Det är viktigt att föreningens medlemmar inte bara utvecklas i sitt idrottande utan även får förståelse för hur Tölö GF fungerar som förening.

Detta kan gälla hur det går till vid beslutsfattande som påverkar idrottsutövandet.

Utöver detta skall medlemmar i kommittéer och styrelse uppmuntras till ökat deltagande genom att Tölö GF aktivt arbetar med "Föreningslära" och tillsammans med deltagarna utvecklar föreningen till att bli en demokratisk förening där man har möjlighet att göra sin röst hörd.

Föreningen ska även sträva efter att styrelsen kontinuerligt ger information om vad som beslutats och verka för att delaktighet upprätthålls. 

Dessutom vill vi i mån av resurser hålla föreningsutveckling där visioner och mål kan frodas.

Föreningen kommer att ha en kurs i utbildningsplan som avser Föreningslära för ungdomar. Detta är något som återkommer varje år för att vi ska hålla certifieringen levande och att den fortsätter år efter år.

Av föreningen utsedd person har genomgått en handledarutbildning som fortlöpande ska kunna genomföra kursen ”Föreningslära”.

Ansvaret för att ovanstående genomförs ligger på Tölö GF Utbildningskommitté som i sin tur rapporterar till styrelsen.Certifieringsmål 3 – Utbildningsnivå


3. Höjd Utbildningsnivå för barn och ungdomsledare

Tölö GF målsättning är att vi ska ha en utbildningsplan som är anpassad för den nivå som krävs beroende på ålder på ungdomarna samt vilken roll ledaren har.

Målet är att ha minst en ledare med baskurs per grupp.

Ledare har även ett eget ansvar att gå utbildningar som erbjuds, för att på bästa sätt utveckla våra ungdomar både idrottsligt och socialt.

Kvalitén på våra gymnaster ligger i det engagemang och kunnande som våra ledare har.

Utöver basutbildningar inom gymnastiken finns ett antal fortsättningskurser som kan vara aktuella att erbjuda ledarna.  Det finns även ledarskap, idrottsskador, föreningslära, mental träning och kostråd osv.

Alla ledare för barn upp till 12 år ska ha genomgått barn och ungdomsledarutbildningen Plattformen i regi av SISU. Minst två av föreningens ledare ska gå utbildningen löpande varje år för att behålla certifieringen.

En stor del av ledarrollen handlar om att skapa en bra kontakt med föräldrar och engagera dem på lämpligt sätt.

Ansvaret för att ledarna blir utbildade ligger på föreningen som har tillsatt en utbildningskommitté vars uppgift är att se till att det finns en utbildningsplan och att den följs.

Om man vill läsa mer om föreningen så kan man läsa verksamhetsplanen och stadgarna som styrelsen varje år går igenom för att de ska vara uppdaterad.

 

 

BILAGA 1


TÖLÖ GF´S Policy och Handlingsplan för Droger/Alkohol


Vår förenings policy innebär att:

Tölö GF ska erbjuda en drogfri/alkoholfri träningsmiljö för såväl aktiva, föräldrar och ledare.

Styrelsen, ledare och övriga medlemmar har ett gemensamt ansvar för att eventuella misstankar uppmärksammas. Ledarna har ett ansvar att meddela styrelsen om policyn inte följs.

Förebyggande arbetet innebär att samtliga i föreningen har information om policy och handlingsplan. Vid behov sätts aktiviteter in i form av föreläsning, workshops etc.


  Policyn innebär                                                          Handlingsplan om policy ej följs

För våra aktiva barn och ungdomar

Vi tillåter inte att våra aktiva gymnaster använder droger/alkohol inom vår verksamhet.

 

Enskilt samtal med gymnast – utförs av ledare

Samtal gymnast/förälder/ledare – utförs av ledare

Kontakta sociala myndigheter och polis – utförs av styrelsen.


För våra barn- och ungdomsledare

Inga droger eller alkohol får förekomma vid ledarträffar, läger, tävlingar eller ordinarie verksamhet.

Ledare ska prata om policyn på föräldramöten.

 

Enskilt samtal med ledare – utförs av styrelsen

Erbjudande av hjälp och stöd – utförs av styrelsen

Avstängning under tidsperiod av berörd person vid upprepade förseelser – utförs av styrelsen.


För våra seniorer och seniorledare

Inga droger eller alkohol får förekomma vid ledarträffar, läger, tävlingar eller ordinarie verksamhet.

Ledare ska prata om policyn med de aktiva i början av varje termin.

 

Enskilt samtal med berörd person – utförs av styrelsen

Erbjudande av hjälp och stöd – utförs av styrelsen

Avstängning under tidsperiod av berörd person vid upprepade förseelser – utförs av styrelsen.


För styrelsen

Att styrelsen ska följa policyn och att verka för att den genomsyrar hela organisationen.


Styrelsen ser till att sprida info om drog- och alkoholpolicyn genom att lägga upp det på hemsidan, skriva ut och sätta in i ledarpärmarna och att prata om det på årsmöten och vid andra möten med ledare.För våra föräldrar

Nolltolerans av droger och alkohol vid resor och sammankomster inom föreningens verksamhetsområde.


 

Enskilt samtal med berörd person – utförs av styrelsen

Erbjudande av hjälp och stöd – utförs av styrelsen.

 


BILAGA 2


TÖLÖ GF´S Policy och Handlingsplan för Värdegrundsarbete


Vår förenings policy innebär att:

Tölö GF har nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld och sexuella trakasserier.

I Tölö GF är alla välkomna att delta i verksamheten och alla ska bli likvärdigt bemötta i vår strävan efter jämställdhet och mångfald.

Tölö GF har ambitionen att öka demokrati och delaktighet inom föreningen.

Se definitioner i ovan kapitel 2.


  Policyn innebär                                                          Handlingsplan om policy ej följs

För våra aktiva barn och ungdomar och seniorer

Föreningen tillåter inget psykiskt- eller fysiskt våld eller sexuella trakasserier inom vår verksamhet. Det är nolltolerans som gäller.

Föreningen förväntar sig ett beteende i ord och   handling som visar på jämställdhet, mångfald och jämlikhet.


 

Enskilt samtal med gymnast – utförs av ledare

Samtal gymnast/förälder/ledare – utförs av ledare

Erbjudande av hjälp och stöd – utförs av styrelsen

Kontakta sociala myndigheter och polis – utförs av styrelsen.

För våra barn-, ungdoms- och seniorledare

Föreningen tillåter inget psykiskt- eller fysiskt våld eller sexuella trakasserier inom vår verksamhet. Det är nolltolerans som gäller.

Föreningen förväntar sig ett beteende i ord och   handling som är förenligt med jämställdhet, mångfald och jämlikhet.

Ledare ska verka för en demokratisk förening där alla har möjlighet att göra sin röst hörd och för att delaktighet upprätthålls.

Ledare ska bidra till en positiv personlig utveckling och ett livslångt intresse för träning för våra utövare.

 

Ledare ska prata om policyn med de aktiva i början av varje termin.


 

Enskilt samtal med ledare – utförs av styrelsen

Erbjudande av hjälp och stöd – utförs av styrelsen

Avstängning under tidsperiod av berörd person vid upprepade förseelser – utförs av styrelsen.

För styrelsen

Att styrelsen ska följa policyn och att verka för att den genomsyrar hela organisationen.

 

Styrelsen ser till att sprida info om Värdegrundspolicyn genom att lägga upp det på hemsidan, skriva ut och sätta in i ledarpärmarna och att prata om det på årsmöten och vid andra möten med ledare.

Styrelsen har ett ansvar att se till att Värdegrundspolicyn genomsyrar föreningen.

Styrelsen ser till att Utbildningskommittén har en utbildningsplan som avser Föreningslära för ungdomar och att utbildningar genomförs.


 

 

  

BILAGA 3


Styrelsen i Tölö GF


Roll


 

Ordförande

Gunilla Madsen

ordforande@tologf.se

Vice ordförande

Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Gabriel Robert

Annette Ambervik

Line Borgstrand

Katjana Martin

Niklas Olsen

Fredrik Tyrberg

gabrielrobert@live.com

annette.ambervik@hotmail.com

line.h.borgstrand@icloud.com

katjana.martin@gmail.com

niklasolsen@yahoo.se

tyrberg@hotmail.com

Kanslist

Lotta Johansson

kansli@tologf.se

mob.nr.0729203087 
Köp dina Bingolotter här
Sponsorer